Ett första intryck

Det här är Parkinson Smartwatch. Den är utformad för att registrera och mäta fluktuationer vid Parkinsons sjukdom. Den är mycket lätt att använda.
Det här är ett exempel på ett diagram som genereras med den: Gult betyder av, grönt betyder på. Du kan känna igen perioder av avmattning. De lila fyrkanterna anger medicineringspunkter (faktiskt intag).
Den viktigaste instruktionen för patienterna att skapa en sådan här dagbok är: Gult = av, grönt är ok, rött = dyskinesi. Gör det igen om du känner en förändring. Ju allvarligare, desto längre bort från grönt.
Principen bakom är en farmakokinetisk modell. Två tröskelvärden (MIN och MAX) bestämmer det terapeutiska fönstret. Levodopa-nivåer under "MIN" resulterar i OFF-perioder (gula). Levodopa-nivåer över "MAX" resulterar i dyskinesi (röd). Grön är platsen att vara på, "on" innebär respons utan biverkningar. Staven längst ned visar det resulterande kliniska förloppet under denna dag.
Vår dagbok visar sådana dagliga staplar. Du såg just hur svaret beror på en dosprofil. Du kan vända på denna process mentalt, dvs. rekonstruera levodopanivåernas förlopp (den vita linjen) från staplarna längst ner i dagboken. Det räcker med att använda "gul är för lågt, röd är för högt". Nu kan du anpassa behandlingsschemat med större säkerhet och effekt.
Denna modell är en något förenklad version av verkligheten (som alla modeller), men den är mycket användbar i klinisk praxis för de flesta patienter med fluktuationer. Var försiktig med tecken som kan föranleda dig att använda en anpassad modell, som vid difasisk dyskinesi, där dyskinesin inte är relaterad till ett "MAX"-tröskelvärde, utan till snabbt varierande levodopanivåer.
Patienterna får stöd av klockan för att öka följsamheten till medicineringen. Klockans påminnelser kan surra och pipa, men också visa en bild vid rätt tillfälle. På den personliga webbsidan kan listan över medicinpåminnelser och varje bild ställas in efter behov.
Det här är flera diagram som ger dig en snabb bild av sjukdomsförloppet. För mycket gult betyder underbehandling, för mycket rött överbehandling. Fraktioner av varje kategori, som visas i RATIOS eller i OVERVIEW, är idealiska för att övervaka effekten av ett ingrepp, t.ex. att ändra schemat. TOTAL ger ett snabbt intryck av livskvaliteten. Alla diagram kan anpassas: välj start- eller slutdatum, panorera, zooma eller spara.
Detta är ett exempel på dopaminergt dysregleringssyndrom. På vår webbplats finns flera exempel som visar hur man kan känna igen mönster.